Zabrzański budżet partycypacyjny 2020

Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na działania realizowane przez grupy mieszkańców. Wspiera organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz rady dzielnic. Mieszkańcy Zabrza biorąc udział w głosowaniu mogą zadecydować jakie inicjatywy zostaną zrealizowane. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na:.

Projekt P0068 Wyodrębnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Witosa.

Projekt P0073 Ustawienie latarni ulicznej przy ul. Św. Jerzego.

Projekt P0072 Utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na wewnętrznym dziedzińcu pomiędzy budynkami przy ul. M.C.Skłodowskiej 21-25, Cieszyńskiej 22-28, Spokojnej 7-11.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 8 do 23 października 2020r. Specjalna strona przeznaczona do głosowania będzie dostępna w czasie trwania całego procesu głosowania:

https://zabrze.zetwibo.pl/voting/welcome

Czytaj więcej...

Informacja - książeczki opłat

Opłata za wywóz odpadów komunalnych

Informujemy, że z dniem 01.09.2020r. wchodzi w życie Uchwała nr XXIII/402/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020r. ustalająca nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z § 2 przedmiotowej Uchwały, od miesiąca września 2020r. na terenie miasta Zabrze obowiązywać zaczyna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,70 zł/miesiąc/mieszkańca dla odpadów segregowanych (w okresie od maja 2020 opłata ta wynosiła 27,20 zł/miesiąc/mieszkańca). W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów przewidziana została podwyższona opłata, wynosząca dwukrotność stawki podstawowej, czyli 48,40 zł/miesiąc/mieszkańca.

Opłata za wywóz odpadów komunalnych ustalana jest i pobierana jest przez Gminę Zabrze, stanowi więc jeden ze składników opłat niezależnych od Spółdzielni, obciążających naszych Mieszkańców. Wobec skali wprowadzonych podwyżek Zarząd Spółdzielni po raz kolejny zwraca się z prośbą i apelem o staranne i zgodne z obowiązującymi zasadami segregowanie odpadów, co uchroni nas przed obciążeniem podwójną opłatą za wywóz odpadów.

Informacja- gospodarowanie odpadami komunalnymi

I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Makoszowianka" w Zabrzu informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 roku termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest określony do 20-go dnia każdego miesiąca.

1. W związku z powyższym zmiany w zakresie ilości osób zamieszkałych w lokalach, Spółdzielnia jest zmuszona przyjmować do dnia 15-go każdego miesiąca.

2. Przepisy Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykluczają możliwość korekty naliczonych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za miesiące wstecz.

3. Jedynie w przypadku zgonu mieszkańca, przepisy wyżej wymienionej ustawy, dopuszczają możliwość korekty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do 6 miesięcy wstecz.