Co obejmują opłaty czynszowe

Zmiana taryfy dla ciepła 07.06.2024

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 24.06.2024r.

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu informuje że po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni, uchwałą nr 7/24 z dnia 20 lutego 2024 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu została powołana, na czas określony do dnia 28 lutego 2025 r., Pani Aleksandra Zagańska.

Jednocześnie z uwagi na rezygnację z mandatu złożoną przez członka Rady Nadzorczej Spółdzielni ilość członków Rady spadła poniżej pięciu. W związku z powyższym wdrożono procedurę uzupełnienia składu Rady zgodnie z § 48 ust 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, zgodnie z którym w przypadku utraty mandatu lub zawieszenia członka Rady Nadzorczej, w wyniku którego ilość pozostałych w Radzie Nadzorczej członków posiadających mandaty i niezawieszonych miałaby spaść poniżej pięciu, na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat albo zawieszono jego członkostwo, wchodzi do Rady Nadzorczej do końca kadencji ten spośród członków, który w wyborach uzyskał kolejną największą ilość głosów. Pierwsza z osób które otrzymały kolejną największą ilość głosów w wyborach do Rady Nadzorczej aktualnej kadencji zrezygnowała z objęcia mandatu w związku z powyższym uprawnienie to przeszło na kolejną osobę z listy i wakujący mandat członka Rady Nadzorczej Spółdzielni został objęty przez Panią Małgorzatę Kręską.