Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest formą dofinansowania do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez gminę. Przyznanie tej pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca oraz od powierzchni zajmowanego lokalu.
Wszelkie formalności związane z przyznaniem dodatku mieszkaniowego należy załatwić w Urzędzie Gminy właśniwym dla miejsca zamieszkania.
Do Spółdzielni należy zgłosic się jedynie w celu uzyskania  informacji  niezbędnych do wypełnienia wniosku.

Co zrobić z odpadami budowlanymi typu gruz?

Mieszkańcy Zabrza mają możliwość nieodpłatnego pozbycia się gruzu pochodzącego z remonów mieszkań. W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec po złożeniu wniosku u Wykonawcy usługi A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10 w Zabrzu otrzyma worki do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ciągu roku na każdy punkt adresowy przysługuje objętość worków w ilości maksymalnie 4m3 .

W celu zgłoszenia  chęci wywozu gruzu należy:

  • pobrać ze Spółdzielni zaświadczenie, potwierdzające uiszczanie opłaty "za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  • złożyć wniosek u Wykonawcy  usługi A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o, ul. Lecha 10 w Zabrzu

Członkostwo w Spółdzielni

1. Od 9 września 2017 roku, po zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkiem Spółdzielni jest każda osoba której:

  • przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
  • przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności".

2. Członkiem Spółdzielni może być właściciel lokalu w budynku Spółdzielni, który złoży deklarację członkowską, wpłaci wpisowe oraz wniesie zadeklarowany udział.

Kwota wpisowego zależna jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego w danym roku kalendarzowym i w 2017 roku wynosi 500,00 zł, wartość udziału wynosi: 500,00 zł.

 

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz praw do lokali i gruntów

1. Czy można kupić mieszkanie od Spółdzielni?

Posiadane przez Spółdzielnię mieszkania z tzw. „odzysku” – zdane do dyspozycji Spółdzielni przez dotychczasowych użytkowników, zbywane są przez Spółdzielnię w drodze przetargu, o przetargu Spółdzielnia zawiadamia poprzez wywieszenie ogłoszenia w swojej siedzibie, poprzez publikację w prasie lokalnej oraz na stronie Spółdzielni.

2. Czy muszę być członkiem Spółdzielni?

Członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej staje się z mocy prawa każda osoba, której przysługują spółdzielcze prawa do lokalu lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa.

Członkiem może być właściciel lokalu w nieruchomości Spółdzielni.

3. Co muszę załatwić w Spółdzielni po rozwodzie?

W przypadku mieszkania typu lokatorskiego byli małżonkowie powinni w ciągu roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło to prawo, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.

4. Co się stanie ze spółdzielczym lokatorskim prawem do mieszkania po śmierci członka-głównego lokatora.?

 

 

5. Jaka jest procedura przy przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności ?

W celu przekształcenia prawa należy złożyć w Spółdzielni stosowny wniosek. Warunkiem wyodrębnienia własności lokalu jest spłata wszelkich zobowiązań obciążających dany lokal (m.in. z tytułu opłat eksploatacyjnych lub spłaty kredytu). Ostatnim etapem jest podpisanie aktu notarialnego przeniesienia odrębnej własności lokalu. Opłaty z tym związane (w tym założenie odrębnej księgi wieczystej) uiszcza się przy sporządzeniu aktu – u notariusza.

6. Jaka jest różnica między spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, a prawem odrębnej własności?

Oba prawa są zbywalne, dziedziczne i podlegają egzekucji komorniczej.. Zasadnicza różnica w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które jest prawem rzeczowym ograniczonym, polega na braku udziału w prawie do gruntu i częściach wspólnych nieruchomości. Ponadto dla odrębnej własności lokalu założona jest obligatoryjnie księga wieczysta, która nie jest wymagana w przypadku prawa spółdzielczego własnościowego.